Všeobecné obchodní podmínky pro kamenný obchod a reklamační řád

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Altman AZ s.r.o, se sídlem Václavské náměstí 785/28, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26368609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 204057 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží, ke kterému dochází v obchodních prostorách prodávajícího (dále též „kamenná prodejna prodávajícího“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy v kamenné prodejně prodávajícího společnosti Altman AZ, s.r.o.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující – osoba, která zakoupí zboží v kamenné prodejně prodávajícího.

1.3. Tyto VOP jsou veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny prodávajícího, na webových stránkách prodávajícího www.altman.cz a kupující zaplacením zboží potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami předem seznámil. Tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

1.4. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ či „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb.,  O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.6. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.7. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Objednávka zboží v kamenné prodejně prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím.

2.2. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.3. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.4. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež nabízí ve své kamenné prodejně, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.

2.5. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může uhradit kupní cenu:

a) platbou kartou či platbou v hotovosti při převzetí zboží v obchodních prostorách prodávajícího.

b) Po předchozím schválení prodávajícím je možné dodání zboží na fakturu se splatností 14 dnů.

3.2. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.4. Prodávající vystaví při platbě v hotovosti, nebo kartou účtenku – daňový doklad, při bezhotovostní platbě fakturu – daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající přiloží k daňovému dokladu odkaz na tyto VOP.

3.5. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

4.2. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamace učiněné v obchodních prostorách prodávajícího.

4.4. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

4.5. Kupující musí uplatnit odpovědnost za vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu

4.6. Pro kupujícího - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Obč.Z. následující:

a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

b) při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

c) při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

4.7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.8. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující - spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

4.9. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nejde-li o zboží prodávané podnikateli při jeho podnikatelské činnosti.

4.10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5. Reklamační řád

5.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat

5.2. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

a) bylo-li zboží používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;

b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,

c) v případech běžného opotřebení,

d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,

e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo

f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

5.3. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

5.4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost prodávajícího.

5.5. K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.

5.6. Při uplatnění reklamace je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje,

5.7. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán kupujícímu nebo předán kupujícímu v obchodních prostorách prodávajícího.

5.8. Provádění záručních oprav – OPRAVITELNÉ VADY

a) Za opravitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro opravení vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

b) Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

c) Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, tak výměnu této součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

d) V případě vady opravitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí opravitelné vady po opravě nebo pro větší počet opravitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři opravitelné vady

5.9. Provádění záručních oprav – NEOPRAVITELNÉ VADY

a) Za neopravitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).

b) Jde-li o vadu neopravitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

c) V případě, že charakter neopravitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

5.10. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

6. Ostatní a závěrečná sdělení

6.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem.

6.2. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6.3. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webových stránkách a přímo v obchodních prostorách prodávajícího, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit. Na již uzavřené kupní smlouvy se použijí ustanovení VOP platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

6.4. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na info@altman.cz.

6.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Altman AZ, s.r.o.

                                                                 Svobody 16

                                                                 350 02 Cheb

                                         Tel.: 354 430 128, E-mail: info@altman.cz

6.6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

6.7. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodních podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

6.8. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním.

 V Chebu dne 1.1.2018

ALTMAN AZ, s r.o.

Hlavní navigace: